? Prof. Dr. Salih SOMUNCU
 • somuncusal@yahoo.com
 • Salih SOMUNCU
  Sign In Salih SOMUNCU
  Forgot password?
 • ?leti?im
  Medicana Ata?ehir Hastanesi Salih SOMUNCU
  Kü?ükbakkalk?y, 34750 Ata?ehir/?stanbul????
  Tel: 0216 970 34 34 ?
Tel: 0 (532) 417 6492

 

?ocuklarda Solunum Yollar?na Yabanc? Cisim Ka?mas?nda Bronkoskopi Hayat Kurtar?yor!

Bebe?inizin emekleme d?nemi onun i?in büyümeye ge?i?te yeni bir ba?lang??ken; sizin i?in ise ?ok daha dikkatli hareket etmeniz gereken bir d?nemin ba?lad???n?n habercisi olabilir.

?zellikle ilk 2 ya? d?neminde ?ok s?k g?rülen ve acil müdahale edilmedi?inde istenilmeyen sonu?larla kar??la??lan solunum yollar?na yabanc? cisim ka?mas?n? (aspirasyon) Hisar Intercontinental Hospital ?ocuk Cerrahisi Uzman? Do?. Dr. Salih Somuncu ile konu?tuk.

Solunum yollar?na yabanc? cisim ka?mas?n?n ?zellikle ilk 2 ya? d?neminde ?ok fazla g?rüldü?ünü ve bu konuda anne babalar?n ?ok dikkat etmesi gerekti?ini belirten Do?. Dr. Somuncu; ‘?ocuklarda en riskli d?nem emeklemeye ba?lad?klar? 8. aydan sonras?d?r. ?zellikle 2 ya??na kadar objeleri tan?mak i?in a??zlar?na g?türmeye meyillidirler. F?nd?k, f?st?k gibi kabuklu kuruyemi?ler ba?ta olmak üzere her türlü yiyecek, a?za al?nan oyuncak par?as?, pil, kalemlerin ba??nda yer alan silgiler, kapaklar, toplu i?neler gibi herhangi bir yabanc? cisim derin bir nefes alma s?ras?nda direkt nefes borusuna: oradan da daha u?lara kadar gidebilir. hublot big bang replica Bu konuda ailelerin ?ok dikkatli hareket etmeleri gerekir.’ diye konu?tu.

Solunum Yoluna Ka?an Yabanc? Cisimleri ??karman?n Yolu Bronkoskopi…

bronkoskopi1 Bronkoskopi; hem tan?sal hem de solunum yollar?na yabanc? cisim ka?mas? (aspirasyon) s?z konusu oldu?unda, bronkoskop ad? verilen optik bir cihazla, anestezi alt?nda, ?ocu?un ya da eri?kinin solunum yollar?, nefes borusu, her iki ana bron? ve biraz daha i?eride yer alan ince bron?lar?n?n incelendi?i i?lemdir. Teknik olarak rijit ve fleksibil ad? verilen iki tipi vard?r. Yabanc? cisim aspirasyonunda rijit; tan?sal ama?l? bronkoskopilerde daha u?lara ula?abilmek i?in fleks?b?l bronkoskoplar kullan?l?r. ?ocu?unuz ?ok s?k akci?er enfeksiyonu ge?iriyorsa, tedaviye cevap vermiyorsa, tan?sal ama?l?bronkoskopi yap?lmas? gerekir. Tan?sal ama?l? bronkoskopinin yan? s?ra ?ocu?unuzun hareketlenmeye ba?lad??? d?nemde hi?bir ?ey yokken daha sonra ortaya ??kan, tedaviye cevap vermeyen ve s?k tekrarlayan bir üst solunum yolu enfeksiyonu varsa solunum yollar?na yabanc? cisim ka?mas?n? akl?n?za getirmelisiniz. Bronkoskopide optik bir cihazla ?ocu?un solunum yollar?, nefes borusu, her iki ana bron? ve biraz daha i?erideki ince bron?lar incelenerek bu b?lgelere ka?an yabanc? cisimler ??kar?labilir. ??lem yabanc? cismin yerle?im b?lgesi ve türüne g?re 15 dakika ya da saatler sürebilir.

?ocu?umun Solunum Yollar?na Yabanc? Cisim Ka?t???n? Nas?l Anlar?m?

 • Birdenbire ortaya ??kan bir solunum s?k?nt?s? varsa,

 • Nefes almakta zorlan?yorsa,

 • Ani bir ?ksürük ata?? varsa,

 • Morarma (geni? bir havayolu t?kanmas? s?z konusuysa) g?rüyorsan?z hemen en yak?n sa?l?k merkezine ba?vurun. ?ünkü zaman?nda müdahale edilmez ve yabanc? cisim ??kar?lmazsa hayati tehlike ?ok yüksektir. Hekime ba?vurdu?unuzda yap?lan fiziki muayenede yabanc? cismin bulundu?u b?lgede solunum seslerinin daha az oldu?u g?rülür. Havayolunun t?kanma durumuna ?zel baz? patolojik sesler ??kmaya ba?lar. Akci?er filmi ka?an cisim metalse bulma imkan? sa?lar. Ancak yabanc? cisim aspirasyonunda genelde solunum yoluna ka?an cisimler organik veya plastiktir. ?üpheli vakalarda bilgisayarl? akci?er tomografisi ?ocuk cerrah?na ?ok bilgi verebilir. Ama her ne olursa olsun yabanc? cisim aspirasyonu ?üphesi bile bronkoskopiyi gerektirir. Bronkoskopiyle ??kar?lamayan objenin g??üs kafesi ve akci?erin i?ini a??p (trakatomi) yaparak ??kar?lmas? gerekir. Yoksa hasta kaybedilebilir.

 

© Salih SOMUNCU | Design By Murat ?AH?N
Salih SOMUNCU