? Prof. Dr. Salih SOMUNCU
 • somuncusal@yahoo.com
 • Salih SOMUNCU
  Sign In Salih SOMUNCU
  Forgot password?
 • ?leti?im
  Medicana Ata?ehir Hastanesi Salih SOMUNCU
  Kü?ükbakkalk?y, 34750 Ata?ehir/?stanbul????
  Tel: 0216 970 34 34 ?
Tel: 0 (532) 417 6492

 

1967 y?l?nda Giresun’ da do?dum.
?lk, orta ve lise e?itimimi Samsun’ da tamamlad?m.
1990 y?l?nda Gazi üniversitesi T?p Fakültesi’nden mezun oldum.
Mezun olduktan sonra mecburi hizmetimi Bayburt Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak yapt?m.
1991-1996 y?llar? aras?nda Ondokuz May?s üniversitesi T?p Fakültesi ?ocuk Cerrahisi Anabilim Dal? ve ?ocuk ürolojisi Bilim Dal?nda Ara?t?rma G?revlisi olarak ?al??t?m.
1996 y?l?nda Giresun Devlet Hastanesi’ne ?ocuk Cerrahisi Uzman? olarak atand?m.2003 y?l?na kadar Giresun Devlet Hastanesinde ?ocuk Cerrahisi Uzman? olarak ?al??t?m.
2000 y?l?nda GATA ?ocuk Cerrahisi Anabilim Dal?nda k?sa d?nem askerlik hizmetimi tamamlad?m.
2003 y?l?nda K?r?kkale üniversitesi T?p Fakültesi ?ocuk Cerrahisi Anabilim Dal?na Yard?mc? Do?ent olarak atand?m.
2006 y?l?nda ?ocuk Cerrahisi Do?enti oldum.
omega replica 2007 y?l?nda üniversiteden ayr?larak ?zel sa?l?k sekt?rüne ge?tim.
Bu tarihten itibaren 2009 y?l?na kadar ?stanbul ?zel Hisar Intercontinental Hospital ?ocuk Cerrahisi ve ?ocuk ürolojisi B?lümünde ?al??t?m.
2009 y?l? May?s ay?ndan 2010 y?l? Aral?k ay?na kadar Medicalpark G?ztepe Hastanesi ?ocuk Cerrahisi B?lümünde ?al??t?m.
2010 y?l? Aral?k ay?ndan 2013 y?l? May?s ay?na kadar Hisar Intercontinental Hospital' da Medikal Direkt?r ve ?ocuk Cerrahisi Uzman? olarak ?al??t?m.
2013 y?l? May?s ay?ndan 2019 Nisan ay?na kadar Medicalpark G?ztepe Hastanesi ?ocuk Cerrahisi B?lümünde ?al??t?m.
2014 May?s ay?nda Bah?e?ehir üniversitesi T?p Fakültesi ?ocuk Cerrahisi Anabilim Dal?nda Do?ent kadrosuna ??retim üyesi olarak atand?m.
2015 y?l? Mart ay?nda ?ocuk Cerrahisi Profes?rü oldum.
2015-2019 y?llar? aras?nda BAU T?p Fakültesi ?ocuk Cerrahisi Anabilim Dal?nda Profes?r kadrosunda ?al??t?m.
2019-2021 y?llar? aras?nda Bezmialem Vak?f üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Hastane ve Dragos Hastanesinde ?ocuk Cerrahisi uzman? olarak, ?ocuk Cerrahisi Ana Bilim Dal?nda Profes?r ve Anabilim Dal? Ba?kan? olarak ?al??t?m.
2021 Nisan Ay? itibari ile Medicana Ata?ehir Hastanesi ?ocuk Cerrahisi Ana Bilim Dal?nda Profes?r olarak ?al??maktay?m.
Akademik seviyede ?ngilizce biliyorum.
Evliyim ve biri k?z di?eri erkek iki ?ocuk sahibiyim.Mesleki ilgi alanlar?m:

 • ?ocuk ürolojisi
 • ?ocuk G??üs Cerrahisi
 • Yan?k Bak?m ve Tedavisi
 • Endoskopik Giri?imler

 Hobilerim:

 • Denizcilik - Yelken
 • Bilgisayar U?u? Simülasyonu (Flight Simulation)
 • Seyahat etmek
 • Futbol
 • ?? hayat?m d???nda e?im ve ?ocuklar?mla vakit ge?irmekten ?ok ho?lan?r?m.
 • ?ocuklar? ve cerrahiyi ?ok seviyorum. Bunun i?in bir ?ocuk Cerrah? olarak mesle?imi büyük bir zevkle yap?yorum.

© Salih SOMUNCU | Design By Murat ?AH?N
Salih SOMUNCU