? Prof. Dr. Salih SOMUNCU
 • somuncusal@yahoo.com
 • Salih SOMUNCU
  Sign In Salih SOMUNCU
  Forgot password?
 • ?leti?im
  Medicana Ata?ehir Hastanesi Salih SOMUNCU
  Kü?ükbakkalk?y, 34750 Ata?ehir/?stanbul????
  Tel: 0216 970 34 34 ?
Tel: 0 (532) 417 6492

 

?ocu?unuz A?lad??? ??in F?t?k Olmaz! F?t?k Oldu?u ??in A?lar…

?zellikle erkek ?ocuklarda daha fazla g?rülen ve a?lad??? i?in ortaya ??kt???na dair yanl?? bir kan?n?n oldu?u kas?k f?t?klar?n? Hisar Intercontinental Hospital ?ocuk Cerrahisi Uzman? Do?. Dr. Salih Somuncu ile konu?tuk…

Kas?k f?t?klar?n?n ?zellikle yenido?an d?neminde ?ok daha fazla g?rüldü?ünü, bu nedenle ailelerin ?ok dikkatli olmalar? gerekti?ini belirten Do?. Dr. Salih Somuncu; Bebek anne karn?ndayken ?ocu?un testisi kendi karn?ndad?r. Do?umuna yakla?an d?nemde 7. aydan itibaren kanala, oradan da torbaya iner. Bu ini?e kar?n zar? da e?lik eder. ?ni? tamamland?ktan sonra torbaya inen kanal kapan?r. Kapanan o zar tabakas?n?n yan?ndan arkas?ndan, sperm kanal?, testisin atardamar?, toplardamar? ve sinir yap?lar? iwc replica ge?er. E?er bu zar tabakas? yetersiz kapan?rsa kar?n i?i organlar kanala do?ru ilerler. ?ocuklarda g?rülen bu kas?k f?t???na indirekt kas?k f?t??? ad? verilir. ?zellikle prematüre, dü?ük do?um a??rl?kl?, ailesinde f?t?k problemi, ba? doku hastal??? olanlarda ve inmemi? testis problemi ya?ayan ?ocuklarda daha s?k g?rülür. Do?umsal bir hastal?kt?r ve eninde sonunda ortaya ??kar. En temel belirti kas?kta g?rülen ?i?liktir. Bu ?i?lik kab?zl?k, a?lama gibi kar?n i?i bas?nc?n? art?ran durumlarda ortaya ??kar. Bu nedenle aileler ?ocuklar?n?n a?lama nedeniyle f?t?k oldu?una dair yanl?? bir kan?ya kap?labilirler. Aksine ?ocuklar a?lad?klar? i?in f?t?k olmazlar; f?t?k olduklar? i?in a?larlar.’ diye konu?tu…

fitik_bebek Kas?k F?t?klar?n? Ayn? B?lge Hastal?klar?ndan Ay?rt Edebilmeniz ??in… Erkeklerde kas?k f?t?klar?n?n d???nda inmemi? testis, hidrosel ve kordon kisti de g?rülebilir. E?er kar?n zar? tabakas?, kanal?n üstünde ve alt?nda kapan?r; ortas? a??k kal?rsa kordon kisti ad? verilen hastal?k ortaya ??kar. Tedavisi kas?k f?t?klar?n?n tedavisi gibidir. Tan? konulduktan sonra bir süre beklenir; gerilemezse cerrahi müdahale yap?l?r. Halk aras?nda su f?t??? olarak bilinen ve en ?ok yenido?anlarda ilk 6 ayda g?rülen hidroselde ise; zar tabakas? kanal boyunca kapal?d?r. Ama torbada testisin etraf? a??kt?r ve i?i s?v? dolar. Genelde 1 ya??na kadar kontrol alt?nda tutularak beklenir; ?ocuk 1 ya??n? ge?tikten sonra düzelmezse ameliyat edilir.

Kas?k F?t?klar? Acele Cerrahi Müdahale Gerektirir ve ?yi Bir Teknikle Onar?lan F?t?k Tekrarlamaz! F?t?k acele cerrahi gerektiren bir problemdir. Kendili?inden iyile?mesi s?z konusu de?ildir. Ameliyat; doktorun, hastan?n ve ailenin haz?r oldu?u en k?sa zamanda yap?lmal?d?r. E?er ameliyat edilmez ise k?sa vadede en korkulan komplikasyon f?t???n bo?ulmas?d?r. Bo?ulan bu organlar f?t?k kesesinin i?erisine ilerleyen ba??rsak ve kar?n i?i organlar olabilece?i gibi; k?zlarda ?o?u zaman yumurtal?k da olabilir. Bu nedenle erken müdahale ?ok ?nemlidir. Erkek ?ocuklarda uzun vadede f?t?k, testis ve damarlar?na zarar vererek hücresel anlamda bozulmalara neden olur. Bu yüzden tan? konulduktan sonra en k?sa sürede ameliyat gerekir. Genel anestezi alt?nda yap?lan operasyonun ard?ndan hasta ayn? gün taburcu edilir; ertesi gün ve 1 hafta sonra kontrole ?a??r?l?r.

Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gerekenler…

 • Ameliyat b?lgesi herhangi bir travmaya maruz kalmamal?d?r.

 • F?t?k torbaya kadar inmi?se torba ?i?ebilir, k?zarabilir, hafif morarabilir. Bu ameliyat?n normal sürecidir. Endi?elenmeyin.

 

Bu Belirtiler Varsa Hekime Hemen Ba?vurun!

 • Ameliyat sonras? o b?lgede anormal ?i?lik k?zar?kl?k olursa,

 • ?ocukta kar?n ?i?li?i g?rülürse,

 • Büyük abdest yapamama gibi barsak sendromlar? ortaya ??karsa hi? vakit kaybetmeden hekime ba?vurulmal?d?r.

 

© Salih SOMUNCU | Design By Murat ?AH?N
Salih SOMUNCU